Vorige week is in de Tweede Kamer een motie ingediend om de manier waarop de tabaksindustrie een Kamerlid van GroenLinks benaderde, af te wijzen.

De motie kwam van een partijgenoot van het Kamerlid, Smeulders. De tekst van de motie van Kamerlid Özütok:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat lobbygroepen zoals de tabaksindustrie Kamerleden benaderen om voor hen te komen werken en via deze manier direct dan wel indirect op een financiële wijze invloed proberen te kopen;

overwegende dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan het Framework Convention on Tobacco Control van de WHO en dat dit document de tabaksindustrie verbiedt om mee te praten aan de tabakstafel,

en dat de tabaksindustrie geen enkele invloed mag hebben op het rookontmoedigingsbeleid;

spreekt uit dat het zeer onwenselijk is dat bijvoorbeeld de tabaksindustrie Kamerleden actief benadert om voor hen te komen werken om op die manier (indirect) invloed te verkrijgen op voor hen relevant beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De motie is gisteren aangenomen, zo twittert Paul Smeulders. Tegenstemmers waren PVV, SGP en FvD.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid