Op 8 maart 2023 dienden twee Tweede Kamerleden een motie in over een vergunningenstelsel voor verkooppunten van tabak. De motie is op 14 maart 2023 aangenomen!

Kamerleden Anne Kuik (CDA) en Eva van Esch (PvdD) maken zich zorgen over de wildgroei aan verkooppunten van tabak, nu de supermarkten allerlei trucjes toepassen om de tabaksomzet vanaf 2024 niet te missen. Hun motie luidde als volgt:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

  • van mening dat de komende jaren het aantal verkooppunten van tabak verminderd moet worden; constaterende dat hiertoe uiteindelijk alleen in speciaalzaken tabak verkocht mag worden;
  • van mening dat voorkomen moet worden dat de doelstelling van deze aanpak onderuit wordt gehaald door een sterke toename van het aantal speciaalzaken, zonder dat hierdoor op gestuurd kan worden vanuit de (lokale) overheid;
  • constaterende dat uit onderzoek blijkt dat het nu al zo is dat mensen in armere wijken vaker in aanraking komen met tabaksverkoop, waardoor gezondheidsverschillen alleen maar vergroot worden;
  • verzoekt de regering een vergunningplicht voor verkooppunten van tabak uit te werken waarbij de gemeente een maximumaantal verkooppunten per wijk kan hanteren, en de Kamer hierover voor 2024 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) had de motie vorige week nog ontraden, maar vanmiddag bleek dat de motie is aangenomen!

Een andere motie van Tweede Kamerleden Mohammed Mohandis ( PvdA), Anne Kuik (CDA) en Don Ceder (CU) over de verkooppunten werd ook aangenomen. Deze motie luidde als volgt:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

  • constaterende dat sigaretten in de toekomst alleen nog in tabaksspeciaalzaken verkocht kunnen worden;
  • van mening dat een wildgroei van tabaksspeciaalzaken als gevolg van deze maatregel ongewenst is;
  • overwegende dat het kabinet niet bereid is over te gaan tot een vergunningsstelsel om een sterke groei van het aantal verkooppunten te voorkomen;
  • constaterende dat het kabinet wel bereid is om gemeenten handvatten te geven om een gezonde voedselomgeving te creëren, doordat gemeenten in het omgevingsplan regels kunnen gaan stellen om de vestiging van nieuwe ongezonde voedselaanbieders te beperken;
  • verzoekt het kabinet te onderzoeken op welke manier een optionele bevoegdheid voor gemeenten de vestiging van nieuwe tabakszaken kan beperken en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis
Kuik
Ceder

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid