anbi logo 503Clean Air Nederland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De ANBI-status wordt door de belastingdienst vastgesteld en heeft bepaalde belastingvoordelen in Nederland voor zowel Clean Air Nederland als voor leden die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doen aan ons. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Ook nalatenschappen zijn vrijgesteld van successierecht.

Wilt u gebruik maken van de giftenaftrek via de inkomstenbelasting, dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Het eerste is een leeg formulier via de website van de belastingdienst, het tweede is reeds ingevuld door Clean Air Nederland.

U kunt ons vinden in het ANBI-register van de Belastingdienst, zoek op 'Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers)' met vestigingsplaats Leiden.
Ons RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer is 815253734.

Financiën

De inkomsten bestaan uit contributies van leden, eenmalige en periodieke donaties, en incidentele schenkingen en legaten. Leden met een minimum inkomen hoeven geen contributie te betalen.
De uitgaven bestaan globaal uit: kosten kwartaalblad Opgelucht, onderhoud website, campagnes, advocaatkosten rechtszaken, kosten bestuur en secretariaat, reiskosten en onkostenvergoedingen.
Inkomsten en uitgaven bedragen gemiddeld 20.000 euro per jaar, zie verder het overzicht Financiën.

Clean Air Nederland ontvangt geen subsidie van overheid of andere organisaties en heeft vanaf haar oprichting in 1974 ook nog nooit subsidie ontvangen. Dit is een bewuste keuze om zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven om de belangen van onze leden en achterban maximaal te behartigen.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid