Rookvrij-logo
   Postbus 118
   2300 AC Leiden        
   010-32 000 23
   06-300 822 64

ANBI

Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Ook nalatenschappen zijn vrijgesteld van successierecht.

Schenkingen

Wilt u gebruik maken van de giftenaftrek via de inkomstenbelasting, dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Het eerste is een leeg formulier via de website van de belastingdienst, het tweede is reeds ingevuld door Clean Air Nederland.

Missie, doel en activiteiten

Clean Air Nederland ziet roken als een groot probleem, zowel persoonlijk als maatschappelijk. 3 miljoen Nederlanders zijn verslaafd aan tabak (en andere nicotineproducten) en zijn niet in staat om zonder hulp te stoppen.
Jaarlijks sterven in Nederland 20.000 rokers aan hun verslaving en enkele duizenden niet-rokers door ongewenst meeroken. Roken wordt nagenoeg overal als hinderlijk en overlast ervaren. De totale maatschappelijke kosten ten gevolge van roken bedragen jaarlijks netto enkele tientallen miljarden euro's. Tot slot veroorzaakt roken ernstige ziektes en onbeschrijfelijk veel leed bij de slachtoffers en al hun dierbaren en nabestaanden.

Om al deze redenen zet Clean Air Nederland zich actief in voor een rookvrije samenleving. Wij willen roken denormaliseren zodat kinderen niet gaan roken. Het misleidende beeld dat roken een lifestyle is en een 'rustgevende, stoere en gezellige vrijheid' is, moet worden afgebroken. De overlast die roken veroorzaakt moet worden teruggedrongen door een rookverbod in de publieke ruimte.

Clean Air Nederland wil een brugfunctie vervullen tussen alle burgers (rokers en niet-rokers) en de organisaties die invloed hebben op het roken en tabaks-/nicotinegebruik. We signaleren en agenderen knelpunten en problemen op dit gebied en gebruiken publieke discussie, mediacampagnes en rechtszaken om deze organisaties te beïnvloeden.

In de afgelopen jaren hebben we ons succesvol ingezet voor de rookvrije werkplek, de rookvrije horeca en het verbod op rookruimtes in de horeca. Op dit moment zijn we bezig met het verder terugdringen van roken in de horeca (terrassen), rookoverlast in privé-situaties, roken in pretparken, roken op evenementen en sportvelden, en het terugdringen van de invloed van de tabakslobby.

Organisatie

Clean Air Nederland is een vereniging met leden, opgericht op 1 april 1974. De officiële naam van onze vereniging is: Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers). Sinds enkele tientallen jaren gebruiken we echter de naam CAN of Clean Air Nederland, zo zijn we ook bekend bij het grote publiek en in de media.
Ons RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer is 815253734.

Bestuur

Het hoofdbestuur van de vereniging Clean Air Nederland bestaat uit: T. Voeten (bestuursvoorzitter), I. Bourguignon en D. van den Berg. Verder zijn er redacties voor het periodieke blad Opgelucht en de website, een persvoorlichter, projectleiders voor diverse dossiers, en een groep actieve leden die zich regelmatig inzet voor campagnes.

Contact

U kunt ons bereiken via telefoon: 010-32 000 23 en 06-300 822 64, via e-mail: info@cleanairnederland, en via post: postbus 118, 2300 AC  Leiden.
Om onze kosten zo laag mogelijk te houden hebben wij geen eigen kantoor; vergaderingen en (voorbereidende) activiteiten vinden plaats bij leden thuis of in gehuurde zaaltjes.

Beleid en financiën

Clean Air Nederland bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers. Niemand binnen de vereniging en bestuur ontvangt salaris of een vergoeding in welke vorm dan ook. Enkel noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van onze vereniging kunnen worden terugbetaald mits goedgekeurd door het bestuur. Deze kosten zijn voornamelijk reiskosten, bel/vergaderkosten en kantoorartikelen.

Clean Air Nederland ontvangt geen subsidie van overheid of andere organisaties en heeft vanaf haar oprichting in 1974 ook nog nooit subsidie ontvangen. Dit is een bewuste keuze om zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven. Clean Air Nederland heeft één keer een rechtszaak tegen de overheid gevoerd tezamen met drie andere partijen (KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds). De kosten van deze rechtszaak zijn gelijkelijk verdeeld over de vier partijen.

De jaarlijkse inkomsten van Clean Air Nederland bestaan uit contributies van leden, en eenmalige en periodieke donaties. Leden met een minimum-inkomen hoeven geen contributie te betalen. Een gedetailleerd overzicht van baten en lasten inclusief balans vindt u hier. De jaarlijkse uitgaven zijn globaal de kosten voor ons kwartaalblad, onderhoud van de website, campagnes, rechtszaken en de eerder genoemde onkostenvergoedingen. Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn al enkele jaren op een stabiel niveau.

Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-32 000 23
06-300 822 64
Naar een Rookvrij Nederland
Doe mee en word lid (20€/jaar), ontvang "Opgelucht". IBAN: NL17 INGB 0000 2620 99
Rookvrij Nederland