Clean Air Nederland is de belangenvereniging voor een rookvrije samenleving en tevens initiatiefnemer van de Rookvrije Generatie. Met een historie van 50 jaar zijn we gegroeid van protest- en actiegroep naar een landelijke organisatie met een professionele focus en werkwijze. Met ingang van 2024 zal een Raad van Toezicht (RvT) worden geïnstalleerd voor verdere versterking en professionalisering van onze organisatie. De Raad zal uit 5 of 7 personen bestaan, de belangrijkste taken zijn het beleid van de uitvoerende bestuurders controleren en de organisatie adviseren op het gebied van beleid en campagnes.

Profiel

Van de toezichthouders verwachten wij:

  1. Betrokkenheid bij de doelstellingen van Clean Air Nederland vanuit een onafhankelijke positie.
  2. Brede kennis van en inzicht in de problematiek van roken, vapen, nicotineverslaving inclusief de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen.
  3. Kennis van en ervaring met het werkveld; betrokken partijen met belangen en agenda's, globale wetgeving, campagnes en ontwikkelingen nationaal en internationaal.
  4. Ervaring met professioneel bestuur en toezichthouderschap, een relevant netwerk, strategisch inzicht en goed analytisch vermogen, een natuurlijke en open houding in samenwerking, een heldere en directe wijze van communiceren.

Taken

De Raad van Toezicht (RvT) vergadert twee keer per jaar danwel naar behoefte, de bijeenkomsten zijn online of op een centrale locatie. Het bestuur zal middels rapportages of presentaties de RvT informeren over alle relevante zaken. De RvT kan gevraagd of ongevraagd adviezen geven. Bij calamiteiten, disfunctioneren of onreglementaire situaties kan de RvT een Algemene Ledenvergadering (ALV) aansturen en agendapunten voorleggen. Clean Air Nederland voert momenteel een stabiele koers, het gevraagde tijdsbeslag zal daarom beperkt zijn en naar verwachting één of enkele dagdelen per jaar.

Bezoldiging

De functie is onbezoldigd, gemaakte kosten worden wel vergoed.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid