Persbericht Hoge Raad

Vanaf 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod van kracht voor de horeca. Op dat verbod geldt een uitzondering voor daarvoor aangewezen rookruimtes. De belangenvereniging Nederlandse Niet-rokersvereniging CAN heeft een procedure tegen de Staat aangespannen om deze uitzondering ongedaan te maken. CAN is van mening dat de uitzondering in strijd is met de Kaderovereenkomst voor de bestrijding van tabaksgebruik van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (het WHO-Kaderverdrag). Dat is een verdrag waarbij Nederland partij is.

Het hof stelde CAN in het gelijk. Art. 8 van het WHO-Kaderverdrag houdt in dat de verdragspartijen effectieve maatregelen moeten nemen tegen blootstelling aan tabaksrook in ‘indoor public places’. Daaronder vallen ook rookruimtes in horeca-instellingen. Niet-rokers en werknemers kunnen die ruimtes betreden en daar aan tabaksrook worden blootgesteld. Het hof heeft daarom geoordeeld dat de uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes onverbindend is.

De Hoge Raad heeft vandaag beslist dat de uitspraak van het hof juist is. Daarvoor verwijst de Hoge Raad naar zijn uitspraak tussen de Staat en CAN uit 2014. In die uitspraak heeft de Hoge Raad beslist dat de destijds gemaakte uitzondering op het rookverbod voor kleine cafés onverbindend was wegens strijd met art. 8 van het WHO-Kaderverdrag. Voor rookruimtes in horeca-instellingen geldt volgens de Hoge Raad hetzelfde.

De uitspraak van de Hoge Raad betekent dat de uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen definitief ongeldig is.


Reactie Clean Air Nederland:

Met deze uitspraak zijn nu beide uitzonderingen in de Tabakswet ongeldig verklaard.
In 2011 verklaarde toenmalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers dat in kleine cafés weer gerookt mocht worden. Na een bodemprocedure oordeelde de Hoge Raad uiteindelijk dat deze uitzondering onwettig was.
Vandaag werd de uitzondering voor rookruimtes ongeldig verklaard.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid