10-06-2006 | De reden om het burgerinitiatief niet in behandeling te nemen
Gisteren, 9 juni, besloot de Kamercommissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven dat ons burgerinitiatief niet aan alle voorwaarden voldoet. De argumentatie was als volgt:

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft op vrijdag 9 juni 2006 een verslag aan de Kamer gezonden. Het verslag bevat het advies over het ingediende burgerinitiatief van Clean Air Nederland over een rookvrije horeca.
Na een zorgvuldige toetsing heeft de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven vastgesteld dat het voorstel van Clean Air Nederland niet als burgerinitiatief kan worden behandeld. Het voorstel voldoet niet aan alle voorwaarden. Een burgerinitiatief kan geen onderwerp betreffen waarover de Kamer korter dan twee jaar voor de indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen. Het onderwerp rookvrije horeca is in de afgelopen jaren op verschillende manieren in de Tweede Kamer aan de orde geweest en wel zodanig dat volgens de commissie sprake is van een besluit zoals in de regeling is bedoeld (een uitgebreide toelichting hierop vindt u in de bijlage).

Het eerste ingediende burgerinitiatief heeft de steun gekregen van 62.679 mensen. De commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven is van oordeel dat hiermee tot uiting wordt gebracht dat een rookvrije horeca een wens van velen is. De commissie stelt daarom voor het voorstel van Clean Air te behandelen als een brief en die in handen te stellen van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer en deze commissie te verzoeken deze brief te betrekken bij de behandeling van de evaluatie van het stappenplan over roken in de horeca en Clean Air Nederland voor deze behandeling nog te horen.

De Tweede Kamer zal binnenkort over het verslag van de commissie beslissen.

De bijlage luidt als volgt:

TWEEDE KAMER DER STATEN - GENERAAL

Vergaderjaar 2005-2006

30 335 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF VAN CLEAN AIR NEDERLAND BETREFFENDE EEN ROOKVRIJE HORECA

Vastgesteld 8 juni 2006

De commissie,

overwegende,

dat Clean Air Nederland bij brief van 19 mei 2006 een burgerinitiatief heeft ingediend, houdende het voorstel om ook voor werknemers in de horeca het recht op een rookvrije werkplek wettelijk vast te leggen,

dat het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 9a van het reglement van de commissie, waaronder de voorwaarde dat ten minste 40.000 personen van hun steun aan dit burgerinitiatief hebben laten blijken door overlegging van een handtekening en persoonsgegevens, daar de brief is vergezeld van 62.679 handtekeningen met de vereiste persoonsgegevens,

dat door dit aantal steunbetuigingen zonder nader onderzoek kan worden aangenomen dat ten minste 40.000 van de ondertekenaars gerechtigd zijn deel te nemen aan de verkiezing van de leden van de Kamer, zodat is voldaan aan de voorwaarde genoemd in artikel 10 van het reglement van de commissie,

dat geen van de bezwaren, genoemd in artikel 132a, tweede lid, van het Reglement van Orde van de Kamer tegen het in behandeling nemen van dit burgerinitiatief kan worden aangevoerd, met uitzondering van het bezwaar genoemd onder c, houdende de bepaling dat het burgerinitiatief geen onderwerp kan betreffen waarover de Kamer korter dan twee jaar voor de indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen,

dat in de Tabakswet, zoals die thans luidt, de mogelijkheid is opgenomen om bij Algemene maatregel van bestuur uitzonderingen te maken op het in deze wet neergelegde recht op een rookvrije werkplek, welke uitzonderingsmogelijkheid overigens bij amendement tot stand is gekomen,

dat het voorontwerp van een amvb, waarin voor de horecasector een uitzondering gemaakt wordt, op 18 juni 2003 onderwerp is geweest van een algemeen overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens welk overleg ook aan de orde zijn geweest de afspraken van de minister met de werkgever

* website tweede kamer

 

 

 

 

De reden om het burgerinitiatief niet in behandeling te nemen "Gisteren, 9 juni, besloot de Kamercommissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven dat ons burgerinitiatief niet aan alle voorwaarden voldoet. De argumentatie was als volgt: " "De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft op vrijdag 9 juni 2006 een verslag aan de Kamer gezonden. Het verslag bevat het advies over het ingediende burgerinitiatief van Clean Air Nederland over een rookvrije horeca. Na een zorgvuldige toetsing heeft de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven vastgesteld dat het voorstel van Clean Air Nederland niet als burgerinitiatief kan worden behandeld. Het voorstel voldoet niet aan alle voorwaarden. Een burgerinitiatief kan geen onderwerp betreffen waarover de Kamer korter dan twee jaar voor de indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen. Het onderwerp rookvrije horeca is in de afgelopen jaren op verschillende manieren in de Tweede Kamer aan de orde geweest en wel zodanig dat volgens de commissie sprake is van een besluit zoals in de regeling is bedoeld (een uitgebreide toelichting hierop vindt u in de bijlage). Het eerste ingediende burgerinitiatief heeft de steun gekregen van 62.679 mensen. De commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven is van oordeel dat hiermee tot uiting wordt gebracht dat een rookvrije horeca een wens van velen is. De commissie stelt daarom voor het voorstel van Clean Air te behandelen als een brief en die in handen te stellen van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer en deze commissie te verzoeken deze brief te betrekken bij de behandeling van de evaluatie van het stappenplan over roken in de horeca en Clean Air Nederland voor deze behandeling nog te horen. De Tweede Kamer zal binnenkort over het verslag van de commissie beslissen. De bijlage luidt als volgt:

TWEEDE KAMER DER STATEN - GENERAAL

Vergaderjaar 2005-2006 30 335 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF VAN CLEAN AIR NEDERLAND BETREFFENDE EEN ROOKVRIJE HORECA

Vastgesteld 8 juni 2006 De commissie, overwegende, dat Clean Air Nederland bij brief van 19 mei 2006 een burgerinitiatief heeft ingediend, houdende het voorstel om ook voor werknemers in de horeca het recht op een rookvrije werkplek wettelijk vast te leggen, dat het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 9a van het reglement van de commissie, waaronder de voorwaarde dat ten minste 40.000 personen van hun steun aan dit burgerinitiatief hebben laten blijken door overlegging van een handtekening en persoonsgegevens, daar de brief is vergezeld van 62.679 handtekeningen met de vereiste persoonsgegevens,

dat door dit aantal steunbetuigingen zonder nader onderzoek kan worden aangenomen dat ten minste 40.000 van de ondertekenaars gerechtigd zijn deel te nemen aan de verkiezing van de leden van de Kamer, zodat is voldaan aan de voorwaarde genoemd in artikel 10 van het reglement van de commissie,

dat geen van de bezwaren, genoemd in artikel 132a, tweede lid, van het Reglement van Orde van de Kamer tegen het in behandeling nemen van dit burgerinitiatief kan worden aangevoerd, met uitzondering van het bezwaar genoemd onder c, houdende de bepaling dat het burgerinitiatief geen onderwerp kan betreffen waarover de Kamer korter dan twee jaar voor de indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen,

dat in de Tabakswet, zoals die thans luidt, de mogelijkheid is opgenomen om bij Algemene maatregel van bestuur uitzonderingen te maken op het in deze wet neergelegde recht op een rookvrije werkplek, welke uitzonderingsmogelijkheid overigens bij amendement tot stand is gekomen,

dat het voorontwerp van een amvb, waarin voor de horecasector een uitzondering gemaakt wordt, op 18 juni 2003 onderwerp is geweest van een algemeen overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens welk overleg ook aan de orde zijn geweest de afspraken van de minister met de werkgever" ... Handtekeningen voor burgerinitiatief blijven binnenkomen "We hebben op 19 mei jl. 65.000 handtekeningen aan Tweede Kamer-voorzitter Weisglas aangeboden. Eigenlijk zijn we met het verzamelen en tellen van de handtekeningen gestopt. " "Toch krijgen we nog steeds van veel enthousiaste mensen lijsten met handtekeningen binnen. Het totaal aantal handtekeningen dat sinds de aanbieding is binnengekomen is daarmee nu 689. Daardoor is de totaalstand eigenlijk 65.689. Hartelijk dank aan al diegenen die hiervoor nog de moeite namen. De vaste Kamercommissie heeft inmiddels vastgesteld dat van de 65.000 aangeboden handtekeningen ongeveer 2300 handtekeningen niet geldig waren, wat de totaalstand geldige handtekeningen op 63.368 brengt. De commissie vond het - volgens het verslag - daarom niet nodig hieruit een steekproef te doen voor de geldigheid. Dat betekent dus dat geen van de ondertekenaars alsnog zal worden benaderd, iets dat nog wel kon worden verwacht. We zijn benieuwd hoeveel mensen handtekeningen blijven opsturen, zolang dat gebeurt zult u hier elke week een berichtje treffen over het aantal dat binnenkomt. "

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid